Inspirationsdagar för tjänstepersoner i Sörmland: Att utveckla KKN i kommunen och regionen

På uppdag av Region Sörmland arrangeras två inspirationsdagar i februari 2020 för tjänstepersoner i Sörmland. Fokus är varför och hur de Kulturella och Kreativa Näringarna kan utvecklas i er kommun och i hela regionen.

KKN är en starkt växande näring vars betydelse för kommuners och regioners utveckling lyfts fram mer och mer. En nysläppt EU-rapport konstaterar att det här segmentet växer snabbare än andra delar av näringslivet och bidrar bl a till ökad inflyttning, innovation, digitalisering och arbetstillfällen.

KKN-aktörerna har ofta andra drivkrafter och annan logik än det näringsliv som vi kanske är vana att arbeta med. Hur kan vi samarbeta så att kommunen och regionen blir en katalysator för KKN:s utveckling, snarare än att primärt vara en finansiär?

Under denna inspirationsdag tittar vi på hur ett sådant arbete kan länkas till era övergripande målsättningar och vilka synergier det kan skapa i regionen. Vi välkomnar alla tjänstepersoner som känner att det här är ett aktuellt ämne för dem och vi rekommenderar att både er kulturenhet och näringslivsenhet deltar.

Workshopledare: Linda K Nordfors

Datum:

12 februari Nyköping, Tolagsgatan 8, lokal Historieverkstan, Sörmlands museum

14 februari Eskilstuna, Scenkonst Sörmland, John Engellaus Gata 3

Tid: kl 10:00 – 15:00

På denna inspirationsdag kommer vi bland annat att börja titta på följande frågor:

– Hur känner vi igen en passionsdriven verksamhet – och varför är det viktigt?
– Vad är det för skillnad på framgångsfaktorerna för en passionsdriven verksamhet och en marknadsdriven verksamhet?
– Vilka utmaningar är vanliga hos passionsdrivna verksamheter i allmänhet och KKN i synnerhet – och hur kan de hanteras?
– Vilka framgångsfaktorer är vanliga hos passionsdrivna verksamheter – och hur kan de tas till vara, utvecklas och skapa resultat för både KKN och för kommunen/samhället i stort?

För mer information samt anmälan, kontakta: linda@lindanordfors.com