Passionsdriven ekonomi – ett begrepp i utveckling

Passionsekonomi - ett begrepp i utveckling

Begreppen ”Passionsekonomi” eller “Passionsdriven ekonomi”
utvecklas av Linda K Nordfors för att börja utforska och beskriva en
existerande med hittills inte fullt definierad ekonomisk dynamik.

Passionsdriven ekonomi – relevant för många

En förståelse för den Passionsdrivna ekonomins styrkor och svagheter är inte bara central för de Passionsdrivna företagarna och kreatörerna själva. Kunskapen är även mycket relevant för de myndigheter och offentliga verksamheter som har i uppdrag att skapa ett dynamiskt näringsliv, ett levande kulturliv och en hållbar utveckling.

Finns i många sektorer och branscher

Den Passionsdrivna ekonomin finns inom många branscher och sektorer och de finns både inom den ideella, kommersiella och delvis offentligt finansierade sektorn. Passionsdrivna initiativ är vanliga inom kulturen och hållbarhetsområdet och majoriteten av de Kulturella och Kreativa Näringarna är Passionsdrivna. Med det sagt, passionsdrivna initiativ finns även inom bland annat odling, hälsa, tech, matförädling, skogsnäring och bankväsende.

Ett organisatoriskt perspektiv, inte personligt

Självklart finns det passionsdrivna individer inom alla verksamheter, inklusive Marknadsdrivna sådana. Skillnaden ligger i verksamhetens övergripande syfte. Det påverkar hela dess organisatoriska utformning – och därigenom dess långsiktiga och direkta effekter på människa, samhälle, natur och kultur.

Varför är det relevant att veta om en verksamhet är passionsdriven eller marknadsdriven?

Om man vill att en Passionsdriven verksamhet ska växa, utvecklas och nå framgång så är förståelsen av skillnaden mellan det Passionsdrivna och Marknadsdrivna perspektivet helt avgörande! De strategier, metoder och råd vårt samhälle erbjuder näringslivet är idag nästan uteslutande baserat på ett Marknadsdrivet perspektiv. Det receptet på framgång kommer inte bara att INTE hjälpa de passionsdrivna att bli framgångsrika, det riskerar till och med att förstöra verksamheter och initiativ som annars hade varit betydelsefulla.

Läs mer om skillnaden mellan ett Marknadsdrivet och ett Passionsdrivet perspektiv.